Application of nanoindentation in asphalt material aging and characterization of actual pavement aging

Yu, Yunhong; Shi, Chenguang; Xu, Gang; Yao, Zeheng; Wang, Tianling; Wu, You; Yi, Xingyu; Wang, Houzhi; Yang, Jun (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2022)
Journal Article

In: Construction and building materials
Volume: 331
Page(s)/Article-Nr.: 127348

Identifier