Towards a sustainable monitoring : A self-powered smart transportation infrastructure skin

Zheng, Qiang (Corresponding author); Hou, Yue (Corresponding author); Yang, Hailu; Tan, Puchuan; Shi, Hongyu; Xu, Zijin; Ye, Zhoujing; Chen, Ning; Qu, Xuecheng; Han, Xi; Zou, Yang; Cui, Xi; Yao, Hui; Chen, Yihan; Yao, Wenhan; Zhang, Jinxi; Chen, Yanyan; Liang, Jia; Gu, Xingyu; Wang, Dawei; Wei, Ya; Xue, Jiangtao; Jing, Baohong; Zeng, Zhu (Corresponding author); Wang, Linbing (Corresponding author); Li, Zhou (Corresponding author); Wang, Zhong Lin

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2022)
Journal Article

In: Nano energy
Volume: 98
Page(s)/Article-Nr.: 107245

Identifier