Carboxylated styrene-butadiene latex (XSB) in asphalt modification towards cleaner production and enhanced performance of pavement in cold regions

Xu, Jiaqiu; Hong, Bin; Lu, Guoyang; Li, Tianshuai; Wang, Shengxian; Wang, Congxiao; Wang, Dawei (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2022)
Journal Article

In: Journal of cleaner production
Volume: 372
Page(s)/Article-Nr.: 133653

Identifier