Comparison of mechanical responses of asphalt mixtures manufactured by different compaction methods

Amsterdam [u.a.] / Elsevier Science (2017, 2018) [Fachzeitschriftenartikel]

Construction and building materials : CBM
Band: 162
Seite(n): 765-780

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Liu, Pengfei
Xu, Huining
Wang, Dawei
Wang, Chonghui
Schulze, Christian

Weitere Autorinnen und Autoren

Oeser, Markus

Identifikationsnummern