Effect of Aging on Chemical and Rheological Properties of Bitumen

Yang, Zhen; Zhang, Xiaoning; Zhang, Zeyu; Zou, Bingjie; Zhu, Zihan; Lu, Guoyang; Xu, Wei; Yu, Jiangmiao; Yu, Huayang (Corresponding author)

Basel : MDPI (2018)
Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel

In: Polymers
Band: 10
Heft: 12
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1345

Identifikationsnummern

Downloads