Effect of Aging on Chemical and Rheological Properties of Bitumen

Yang, Zhen; Zhang, Xiaoning; Zhang, Zeyu; Zou, Bingjie; Zhu, Zihan; Lu, Guoyang; Xu, Wei; Yu, Jiangmiao; Yu, Huayang (Corresponding author)

Basel : MDPI (2018)
Contribution to a book, Journal Article

In: Polymers
Volume: 10
Issue: 12
Page(s)/Article-Nr.: 1345

Downloads