Effect of Aging on Chemical and Rheological Properties of Bitumen

Basel / MDPI (2018) [Contribution to a book, Journal Article]

Polymers
Volume: 10
Issue: 12
Page(s): 1345

Authors

Selected Authors

Yang, Zhen
Zhang, Xiaoning
Zhang, Zeyu
Zou, Bingjie
Zhu, Zihan

Other Authors

Lu, Guoyang
Xu, Wei
Yu, Jiangmiao
Yu, Huayang

Identifier