Effect of Gradation Segregation on Mechanical Properties of an Asphalt Mixture

Basel / MDPI (2019) [Journal Article]

Applied Sciences
Volume: 9
Issue: 2
Page(s): 308

Authors

Authors

Wu, Wenliang
Tu, Zhixian
Zhu, Zihan
Zhang, Zeyu
Lin, Yongjie