Recycling waste packaging tape into bituminous mixtures towards enhanced mechanical properties and environmental benefits

Yu, Huayang; Zhu, Zihan; Zhang, Zeyu; Yu, Jiangmiao; Oeser, Markus; Wang, Duanyi (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] / Elsevier Science (2019) [Journal Article]

Journal of cleaner production
Volume: 229
Page(s): 22-31

Identifier