Feasibility analysis of bio-binder as non-petroleum alternative for bituminous materials

Bristol / IOP Publ. (2020) [Fachzeitschriftenartikel]

Materials Research Express
Band: 6
Ausgabe: 12
Seite(n): 125115

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Liu, Quan
Wang, Chonghui
Fan, Zepeng
Shi, Shuang
Zhang, Zeyu

Weitere Autorinnen und Autoren

Oeser, Markus

Identifikationsnummern