Development and Piezoelectric Properties of a Stack Units-Based Piezoelectric Device for Roadway Application

Li, Chenchen; Yang, Fan; Liu, Pengfei; Fu, Chaoliang; Liu, Quan; Zhao, Hongduo (Corresponding author); Lin, Peng (Corresponding author)

Basel : MDPI (2021)
Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel

In: Sensors
Band: 21
Heft: 22
Seite(n)/Artikel-Nr.: 7708

Identifikationsnummern

Downloads