Mechanical properties evaluation of crumb rubber asphalt mixture for elastic trackbed

Wang, Tianling; Shi, Chenguang; Yu, Yunhong; Xu, Gang; Liu, Song; Wang, Houzhi; Yang, Jun (Corresponding author); Gong, Minghui; Xu, Yang; Qie, Luchao

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2022)
Journal Article

In: Construction and building materials
Volume: 331
Page(s)/Article-Nr.: 127048

Identifier