Effect and mechanism of waste glass powder silane modification on water stability of asphalt mixture

Li, Chuanqiang; Wang, Haobo; Fu, Chaoliang (Corresponding author); Shi, Shaosong; Liu, Quan; Xu, Peixin; Liu, Qizheng; Zhou, Dan; Cheng, Ying; Jiang, Lin

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2022, 2023)
Fachzeitschriftenartikel

In: Construction and building materials
Band: 366
Seite(n)/Artikel-Nr.: 130086

Identifikationsnummern